Powered by Smartsupp
Search
Společnost Punto Design s.r.o.
Sídlem V Jirchářích 1285/12, Praha 1 – Nové Město
IČ: 28253965
Zapsaná ve spisové značce C 135585 vedené u Městského soudu v Praze
​dále vystupující jako Dodavatel
​prohlašuje, že se při uzavření smluv v obchodním styku řídí následujícími obchodními podmínkami:
Dodavatel si vyhrazuje právo na úpravu ceny, pokud k datu potvrzení objednávky zájemcem kurz CZK-EUR (devizy střed vyhlašovaný ČNB) přesáhne hodnotu 26,5 Kč.
Doručením vlastnoručně podepsané objednávky Dodavateli je mezi Dodavatelem a Objednatelem uzavřena kupní smlouva dle ust. § 2079 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Právní vztahy vzniklé mezi Objednatelem a Dodavatelem se řídí platným právním řádem České republiky.
Dodavatel vystaví Objednateli po obdržení objednávky zálohovou fakturu. Okamžikem úhrady zálohové faktury počíná běžet lhůta pro dodání. V případě, že nebude záloha uhrazena do 14-ti dnů od vystavení zálohové faktury, kupní smlouva se od počátku ruší.
Pokud není výslovně stanoveno jinak, kupní cena nezahrnuje náklady na dodání zboží na místo určení mimo sídlo nebo provozovny Dodavatele. Způsob, doba/termín a případné náklady na dodání zboží na místo určení budou dále řešeny dohodou smluvních stran.
Objednatel se stává vlastníkem zboží, jež je předmětem kupní smlouvy, v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny.
Objednatel si je vědom toho, že sortiment nabízený Dodavatelem je jedinečný, a není-li v nabídce výslovně uvedeno jinak, platí, že každá položka nabízeného zboží je tvořena individuální kompozicí prvků ovlivňujících finální design, použití/funkci, případně jiné Objednatelem vymíněné vlastnosti. S ohledem na výše uvedené je Objednatel výslovně seznámen s tím, že v souladu s ust. § 1837 písm. d) občanského zákoníku není možné od smlouvy odstoupit.
Práva a povinnosti smluvních stran vznikající z dodávky zboží se řídí zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.
Pavel Šindelář v.r., jednatel
Martina Sládková v.r., jednatelka