Společnost Punto Design s.r.o., jako Dodavatel zboží nebo služby, si dovoluje zákazníky (dále též

Objednatele) upozornit, že tento web a zde prezentované zboží a služby nejsou e-shopem. K uzavření

kupní smlouvy mezi Objednatelem a společností Punto Design s.r.o. dochází mimo prostředí tohoto

webu a to na základě Objednatelem podepsaného Potvrzení objednávky.

Punto Design s.r.o. jako Dodavatel dále upozorňuje Objednatele, že si vyhrazuje právo na úpravu

ceny uvedené v Nabídce, pokud k datu doručení Objednatelem podepsaného Potvrzení objednávky

kurz CZK/EUR (devizy střed vyhlašovaný ČNB) přesáhne hodnotu v Potvrzení objednávky stanovenou.

Doručením vlastnoručně podepsaného Potvrzení objednávky Dodavateli je mezi Dodavatelem a

Objednatelem uzavřena kupní smlouva dle ust. § 2079 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Právní vztahy vzniklé mezi Objednatelem a Dodavatelem se řídí platným právním řádem České

republiky.

Dodavatel vystaví Objednateli po obdržení podepsaného Potvrzení objednávky zálohovou fakturu.

Okamžikem úhrady zálohové faktury počíná běžet lhůta pro dodání. V případě, že nebude záloha

uhrazena do 14-ti dnů od vystavení zálohové faktury, kupní smlouva se od počátku ruší.

Pokud není výslovně stanoveno jinak, kupní cena nezahrnuje náklady na dodání zboží na místo určení

mimo sídlo nebo provozovny Dodavatele. Způsob, doba/termín a případné náklady na dodání zboží

na místo určení budou dále řešeny dohodou smluvních stran.

Objednatel se stává vlastníkem zboží, jež je předmětem kupní smlouvy, v okamžiku úplného zaplacení

dohodnuté kupní ceny.

Objednatel si je vědom toho, že sortiment nabízený Dodavatelem je jedinečný, a není-li v nabídce

výslovně uvedeno jinak, platí, že každá položka nabízeného zboží je tvořena individuální kompozicí

prvků ovlivňujících finální design, použití/funkci, případně jiné Objednatelem vymíněné vlastnosti.

S ohledem na výše uvedené je Objednatel výslovně seznámen s tím, že v souladu s ust.

§ 1837 písm. d) občanského zákoníku není možné od

Práva a povinnosti smluvních stran vznikající z dodávky zboží se řídí zejména ustanoveními § 1914

až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

 

V Praze dne 1.1.2016

 

Pavel Šindelář v.r., jednatel Punto Design s.r.o.

Martina Sládková v.r., jednatelka Punto Design s.r.o.